نوسان حرکت در یک کانال نزولی میان مدت ( بنفش رنگ ) مشخص است. حمایت کلیدی، سطح استاتیک محدوده یک میلیون و صد هزار واحدی است. با این حال شاخص توانسته است در یک کانال صعودی کوتاه مدت ( آبی رنگ ) تا حدودی از بحران خارج شود اما کار هنوز تمام نشده است چرا که محدوده یک میلیون و سیصد هزار واحدی یعنی سقف کانال کوتاه مدت، مقاومت مهمی تشکیل شده است...