بحث ها درباره جهت حرکت شاخص های مالی داغ است و تحلیلگران دیدگاه های گوناگون درباره آینده دارند. سرمایه گذاران شاهد عملکرد مثبت بازارها بوده اند و بسیاری از آنها معتقدند این روند ادامه می یابد اما با آنکه جو بازارها مثبت است اما حوادث اخیر نشان می دهد ..