سهامداران «آسیا ، نوین ، ومعلم ، ورازی ، البرز ، بپاس ، پارسیان ، وتعاون ، ودی ، ما و وسین» بدانند و آگاه باشند...