طی بازار امروز و در اولین روز معاملاتی هفته بار دیگر با افزایش فشار فروش از سوی سهامداران و سرمایه‌گذاران حقیقی و با وجود حمایت نسبی سرمایه‌گذاران حقوقی از برخی نمادهای بزرگ و شاخص ساز بازار همچون .......