سرمایه گذاری شفادارو یکی از هلدینگ های دارویی کشور به شمار می رود و به واسطه سهامداری شرکت های آینده پویا، گروه توسعه ملی و سرمایه گذاری توسعه ملی از واحدهای فرعی بانک ملی ایران به شمار می رود. بررسی ها نشان می دهد سهام این شرکت در سال ٩٩ بازدهی حدود ٧۶ درصدی را عاید سهامداران کرده است...