سرمایه گذاری مس سرچشمه همانطور که اشاره شده بود برای شروع ریز موج جدید باید از مقاومت ٧٣١٠ ریال عبور کند که فعلا ناموفق بوده و در حال حاضر در محدوده تصمیم گیری قرار گرفته است...
بروزرسانی تحلیل «سرچشمه»

بورس۲۴ : سرمایه گذاری مس سرچشمه همانطور که اشاره شده بود برای شروع ریز موج جدید باید از مقاومت 7310 ریال عبور کند که فعلا ناموفق بوده و در حال حاضر در محدوده تصمیم گیری قرار گرفته است.

در صورتی که سهم حمایت 6600 ریالی خود را از دست دهد انتظار می رود باری دیگر تا محدوده کف قبلی خود یعنی6100 ریال اصلاح قیمتی ادامه داشته باشد و در صورتی که موفق به شکست مقاومت 7310 ریال گردد می تواند تا محدوده 8228 ریال به رشد خود ادامه دهد.