شرکت صنعتی بهشهر رفتاری کانالیزه داشته و پس از رسیدن به کف کانال و همچنین محدوده حمایتی فیبوناچی خود در قیمت ١٩١۶٠ ریال با افزایش تقاضا مواجه شده و ریز موج صعودی جدیدی را آغاز کرده است. شرایط اندیکاتورهای کوتاه مدتی مناسب بوده و به تازگی از مقاومت ٢٢٩٠٠ ریال خود عبور کرده است...