عملکرد بسیار مثبت بازار نفت در سال جاری میلادی تا دو هفته پیش سبب سرخوشی تعداد زیادی از سرمایه گذاران شده بود اما شاهد افت قیمت ها هستیم و یک نکته مهم این است که به باور کارشناسان، عواملی که سبب افت قیمت ها شده اند زودگذر نیستند. حالا این سوال مطرح است که روی چه قیمتی برای نفت می توان حساب کرد و آیا ..