گروه فلزی و معدنی نیز بواسطه شرایط ابتدایی بازار، با فشار عرضه کار خود را آغاز کرد اما عدم افت کامودیتی‌ها در بازارهای جهانی موجب شد تا به مرور سمت تقاضا از طرف عرضه پیشی بگیرد. نکته مهم اینکه از امروز به مرور گزارش عملکرد تولید و فروش اسفند ماه خواهد رسید و شرکت‌هایی که فروش خوبی را در آخرین ماه از سال ثبت کرده باشند، مورد توجه قرار خواهند گرفت. در این گروه نمادهایی نظیر ...