شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی بازوی سرمایه گذاری بانک ملی ایران و یکی از شرکت های خوشنام بازار سرمایه است که سهام آن در سال ٩٩ بازدهی حدود ١٣٠ درصدی را عاید سهامداران کرده است. وبانک به تازگی افزایش سرمایه ۶٨ درصدی از محل اندوخته را به ثبت رسانده و سرمایه خود را به ٢٧٢۵٠ میلیارد ریال افزایش داده است.