اصلاح قیمتی سهم سرمایه گذاری مس سرچشمه هرچند که زمانبر بود ولی مطابق با آنچه که انتظار می رفت تا نزدیکی محدوده حمایتی ۶٠٧۶ اصلاح خود را انجام داد...
«سرچشمه» ؛ پس از اصلاح...

بورس۲۴ : اصلاح قیمتی سهم سرمایه گذاری مس سرچشمه هرچند که زمانبر بود ولی مطابق با آنچه که انتظار می رفت تا نزدیکی محدوده حمایتی 6076 اصلاح خود را انجام داد.

سهم در حمایت مذکور با افزایش تقاضا مواجه شد و برای آن که یک ریز موج صعودی کوچکی شروع کند باید از مقاومت 7311 ریال عبور کند که در آن صورت می تواند تا محدوده 7960 ریال تا 8228 ریال به رشد خود ادامه دهد. موج صعودی اصلی سهم با عبور از مقاومت روند نزولی 8228 ریال آغاز خواهد شد که در آن صورت شرایط اندیکاتورهای میان مدتی نیز مناسب خواهد بود و توانایی ادامه رشد تا محدوده 9980 ریال و محدوده 12000 ریال را نیز خواهد داشت.