بورس ٢۴ : بازار ١۴٠٠ در حالی آغاز می شود که انتظار برای رفع تحریم ها و انتخابات ریاست جمهوری در خردادماه مهمترین رخدادهای پیش روی عالم سیاست و اقتصاد است. بازار سرمایه ایران در بیش از ۶ ماه گذشته اصلاح پرشتابی را تجربه کرده و در سهم های دارای تولید،فروش،صادرات و سود مناسب،انتظار برای کسب بازدهی بیش از تورم وجود دارد.لکن انتظار کسب بازدهی شارپی را باید کنار گذاشت و به فکر خرید سهم های کم ریسک و بنیادی بود. با این مقدمه سه سهم و یک صندوق سرمایه گذاری در نخستین سبد سهام پیشنهادی ١۴٠٠ معرفی می شود.امید است که این بخش بتواند برای کسب بازدهی معقول مفید باشد.