با آنکه مدتی است برخی تحلیلگران درباره آغاز ابرچرخه در بازار مواد خام صحبت می کنند اما به نظر می رسد شرایط برای تداوم رشد قیمت ها چندان مهیا نیست. سرمایه گذارانی که سبد دارایی خود را بر مبنای رونق چشمگیر بازار تشکیل داده اند ممکن است ..