بورس ٢۴ - بعد از انتقادهای تیز و تند کارشناسان اقتصادی نسبت به وضعیت اسفناک وام های خرید مسکن در بازار که در پی حذف طبقه متوسط از بازار خرید خانه اتفاق افتاد، اکنون...