در گروه پتروشیمی تقاضا به نحو مطلوبی بهبود یافته است. شاخص این گروه برای شکست مقاومت ٧۵.٠٠٠ واحدی خیز بلندی برداشته و انتظار می‌رود با شکست این سد به مرور شاهد پیشروی تا مقاومت دوم ٨١.٠٠٠ واحد باشیم. به لحاظ بنیادی اکثر نمادهای این گروه شرایط مناسبی دارند اما به لحاظ تکنیکی و بازاری، سهم‌هایی همچون ...