سبد سهام این شرکت به صورت تاریخی بیشتر شامل صنعت خودروسازی بوده است، به گونه‌ای که سهم شرکت‌های خودرو و ساخت قطعات در فروردین سال جاری در حدود ٨١ درصد از پرتفوی شرکت بوده است. در رتبه بعد نیز ......