طی این گزارش به بررسی ارزندگی سهام شرکت پرداخته شده است که با توجه به ماهیت فعالیت آن، خالص ارزش دارایی‌ها هر سهم (NAV) محاسبه شده است و ......