بورس ٢۴ : بازار سهام همچنان بر مدار منفی حرکت می کند و کوچکترین مثبتی با عرضه سنگین مواجه می گردد.از آن جا که شاخص بورس از نقطه اوج خود تقریبا" نصف شده است،در مقطع کنونی اگر نگاه بلندمدتی نسبت به بازار سهام دارید ، خرید سهم بنیادی توصیه می شود. در سبد این هفته دو سهم در قالب سبد پرریسک به همراه دو صندوق سرمایه گذاری مشترک معرفی شده است.همچنان توصیه می شود نیمی از دارایی خود را در صندوق های سرمایه گذاری با درآمدثابت متمرکز نمائید.