طی این گزارش به منظور محاسبه ارزش روز سرمایه‌گذاری‌ها با توجه به عدم انتشار گزارش فعالیت ماهانه بهمن، از اطلاعات ارائه شده در گزارش فعالیت ماهانه دی و ترکیب سرمایه‌گذاری ارائه شده در این گزارش استفاده شده است. بر اساس اطلاعات ارائه شده .......