بر اساس اطلاعات تاریخی، طی یک سال گذشته سهام شرکت رشدی ١١٨ درصدی داشته است که این رشد با در نظر گرفتن مشارکت در افزایش سرمایه ۴۵ درصدی از محل سود انباشته طی مرداد ماه و همچنین سود تقسیمی ٨۵٠ ریالی سال مالی ٩٨ و پس از......