از مجموع سرمایه‌گذاری‌های شرکت ٩٣ درصد تحت عنوان سرمایه‌گذاری‌های بورسی طبقه بندی شده است. البته لازم به ذکر است برخی سرمایه‌گذاری‌های طبقه بندی شده تحت سرمایه‌گذاری‌های غیر بورسی نیز ......