در گروه پالایشی، شبندر با گزارش هیات مدیره و وضعیت سودسازی سال ١۴٠٠ به همراه مهر حسابرس بر افزایش سرمایه ٣٩١ درصدی از محل تجدید ارزیابی‌ها و سود انباشته، مسیر پالایشی‌ها را هموار کرده است. در این گروه شبریز خیز بلندی برای جدال با مقاومت ٣.١۵٠ تومانی برداشته است. تبریزی‌ها چنانچه موفق به گذر از این سد شوند، در گام بعدی راهی اهداف ...