در محاسبات خالص ارزش روز دارایی‌های هر سهم (NAV) به منظور ارزش‌گذاری سرمایه‌گذاری‌های بورسی از قیمت سهام شرکت‌های سرمایه پذیر در بازار مورخ ١٧ اسفند ماه، استفاده شده است. همچنین به منظور ارزش‌گذاری سرمایه‌گذاری‌های خارج از بورس......