طی سال جاری روند سودآوری شرکت مثبت بوده است چنانکه با افزایش ۴١ درصدی درآمدهای عملیاتی طی سه ماهه سوم و نسبت به سه ماهه دوم و با افزایش کمتر و ۴٠ درصدی در بهای تمام شده آن، سود ناخالص شرکت رشدی.......