در نمودار تعدیل شده و در تایم فریم روزانه قیمت سهم از حوالی ١٠۵٠٠ تومان شروع به اصلاح کرد. در حال حاضر قیمت سهم تقریبا ۵٠ درصد از ارزش خود را از دست داده است...