در گروه لیزینگی، ولساپا چوب خساپا را می‌خورد و در صف فروش قفل شده است. این شرکت تا پایان دوره ١١ ماهه ۵.۵٣٨ میلیارد ریال درآمد داشته است. این رقم تا پایان دوره ٩ ماهه ٣.٠٩٩ میلیارد ریال بوده و این نشان می‌دهد که عملکرد شرکت در این دو ماه بهبود یافته است. ولساپا برای سال جاری ٣۵ تا ۴٠ تومان و برای سال بعد ۵٠ تومان سود دارد. تجربه ثابت کرده که لیزینگی‌ها پس از اتمام دوران ...