امروز سنای آمریکا برنامه حمایتی پیشنهاد شده از سوی بایدن را تصویب کرد و داده ها از بازار کار این کشور تااندازه ای مثبت شده است. درک وضعیت واقعی اقتصاد آمریکا برای پیش بینی آنچه در بازارهای مختلف رخ می دهد بسیار حیاتی است. پیش بینی هایی که ..