بر اساس گزارش فعالیت ماهانه بهمن، تولیدات شرکت طی ١١ ماهه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش ١٢ درصدی داشته است. با این حال مقدار فروش شرکت نسبت به دوره مشابه ......