به منظور محاسبه NAV سهم، ارزش روز سرمایه‌گذاری‌ها بورسی با استفاده از قیمت روز سهام شرکت‌های سرمایه پذیر در تاریخ ١٣ اسفند محاسبه شده است و بر این اساس ارزش خالص دارایی‌های هر سهم از این محل مبلغ ......