شرکت فولاد آلیاژی ایران طی نه ماهه با سرمایه ١٠ هزار میلیارد ریال، برای هر سهم خود سود خالص ١.٢٢٣ ریال گزارش نموده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل با سود خالص ۶١٩ ریال و با سرمایه .....