در گروه پالایشی بالاخره اکثر نمادها رخت عزا را از تن بر کنند و سبزپوش شدند. درخصوص این صنعت طی روزهای اخیر به کرات بحث شد و به این نکته اشاره شد که بحث رشد سود شرکت‌ها در کوارتر پایانی سال در کنار دو پتانسیل افزایش سرمایه و اصلاح عمیق قیمت‌ها می‌تواند عاملی برای برگشت سهم‌ها به مدار رشد باشد. البته احتمال یک دوره کف‌سازی و اصلاح زمانی کوتاه در سطوح فعلی وجود دارد اما اصلاح قیمت‌ها را باید خاتمه یافته تلقی کرد. در این گروه ٣ نماد شبندر، شبریز و شپنا شرایط بهتری برای رشد قیمت و ثبت بازدهی مناسب تا شب مجمع را دارند. به نظر شراز و ...