شرکت نفت پارس جزو شرکت های فرعی گروه توسعه انرژی تدبیر و وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام می باشد. سهام این شرکت از ابتدای سال بازدهی حدود ١٣٠ درصدی به سهامداران اعطا کرده است.