برای امروز تحلیل صنایع را کمی متفاوت قلم می‌زنیم. چراکه طی روزهای اخیر بطور خاص درخصوص وضعیت بنیادی و تکنیکی سطوح بسیاری از نمادهای سرشناس و همچنین شاخص‌ها بحث شده و حالا با نزدیک شدن به اتمام عرضه‌های دولت در اوراق بدهی، سقف و کف معینی (اجباری) برای خرید سهام توسط صندوق‌های با درآمد ثابت تعریف شده و این سیگنال مثبتی برای بازار تلقی می‌گردد. نکته جالب اینکه این موضوع دقیقا متقارن با برگشت ...