در گروه سیمانی هم شرایط مشابه با سایر صنایع است اما به نظر می‌رسد با بهبود وضعیت فعلی بازار، بسیاری از نمادهای این گروه تحت تاثیر بحث تغییر فرمول سیمان برای سال ١۴٠٠ مورد توجه قرار بگیرند و این در شرایطی است که فروش بسیاری از شرکت‌ها نسبت به پائیز و زمستان سال گذشته بهبود یافته و حتی P/E بسیاری از شرکت‌ها به سطوح کمتر از ٧ واحدی رسیده است. بارها درخصوص ...