وضعیت بازارهای مالی و مواد خام اخیرا نگران کننده شده و نوعی سردرگمی همراه با اضطراب در سرمایه گذاران مشاهده می شود. این تحولات که هفته پیش شدت بیشتری پیدا کرد ممکن است در هفته پیش رو و پس از آن نیز مشاهده شود. اگر ..