طی بازار امروز نیز با وجود حمایت سرمایه‌گذاران و معامله گران حقوقی و افزایش مشارکت حقوقی‌ها در سمت تقاضا، همچنان با افزایش هیجانات و شتاب‌زدگی سهامداران برای خروج از بازار ناشی از .......