طی این گزارش ارزش روز سرمایه‌گذاری‌ها بورسی از قیمت پایانی سهام شرکت‌های سرمایه پذیر در بازار و در تاریخ ٩ اسفند ماه استفاده شده است و بر این اساس ارزش خالص دارایی‌های هر سهم از این محل مبلغ .......