در سیمانی‌ها، سپاهان نشان داد سیمانی‌ها بر خلاف سال گذشته زمستان تاریک و سیاهی نداشته و حالا موتور آنها گرم شده است. این شرکت که سال مالی منتهی به ٣١ شهریور ماه دارد، در فصل پائیز با فروش ١.۶٧۵ میلیارد ریالی به ٢٢۶ ریال سود رسید. فروش شرکت در دی ماه ۴٠٢ میلیارد و در بهمن ١.٢٣۵ میلیارد بوده است. در واقع سپاها در این دو ماه به اندازه کل فصل پائیز فروش زده و می‌تواند برای امسال به سود ...