بورس ٢۴ : بازار سرمایه در هفته گذشته با افت ٢.۶ درصدی مواجه شد ، درحالی که از بین ۴٠ صنعت حاضر در بازار سهام ، تنها ۵ صنعت کوچک رنگ سبز را به خود دیدند! افت محدود شاخص در این هفته در ادامه اجرای دامنه نوسان نامتقارن است که به سهم ها اجازه افت بیشتر را نمی دهد و از آن سو مثبت ۶ درصد برخی سهم ها بر روی شاخص بورس اثر مثبت می گذارد. برای هفته پیش رو با توجه به افت کامودیتی در بازارهای جهانی و تداوم سیاست های کنترلی همچنان احتیاط توصیه می شود و البته یک تک سهم ویژه به همراه دو صندوق سرمایه گذاری معرفی شده است.تاکید می شود حتما" نیمی از دارایی خود را در صندوق های بادرآمد ثابت متمرکز کنید.