ضلع پایین این مثلث در حال حاضر به قیمت چهارشنبه برخوردی داشته و یک الگوی چکش برعکس تشکیل شده که می تواند وضعیت سهم را برای رشد کوتاه مدتی هموار سازد...