سرمایه گذاری مس سرچشمه به نظر می رسد ، باری دیگر به سمت محدوده حمایتی ۶١١٠ ریال در حال حرکت می باشد. همانطور که در نمودار مشاهده می شود به نظر می رسد سهم در یک کانال نزولی در حال حرکت است که در حال حاضر حمایت آن ۶١١۵ ریال...
چه زمانی «سرچشمه» با افزایش تقاضا مواجه می شود؟

بورس۲۴ : سرمایه گذاری مس سرچشمه به نظر می رسد ، باری دیگر به سمت محدوده حمایتی 6110 ریال در حال حرکت می باشد. همانطور که در نمودار مشاهده می شود به نظر می رسد سهم در یک کانال نزولی در حال حرکت است که در حال حاضر حمایت آن 6115 ریال و سقف کانال محدوده 8220 ریال می باشد. انتظار می رود که در محدوده حمایتی مذکور سهم با افزایش تقاضا مواجه شود.