بورس ٢۴ - نرخ دلار در بازار آزاد تهران دوشنبه هفته قبل در حالی متاثر از خوشبینی ‌های ایجاد شده برای بازگشت آمریکا به میز مذاکره تا ٢۴ هزار و ۵۵٠ تومان تعدیل شد، که...