صف های فروش این گروه جمع می شود؟ این سهم های شیرین حرکتی در پیش دارند؟«قشیر ، قچار ، قصفها ، قشکر ، قزوین ، قمرو ، قثابت ، قلرست ، قنیشا ، قشهد ، قپیرا و قهکمت»