در گروه فلزی و معدنی، مثلث فایرا، فملی و فاسمین می‌تواند مورد توجه باشد. هر ٣ سهم به دلیل رشد قیمت فلزات در بازارهای جهانی و همچنین P/e مناسب، شرایط بسیار خوبی برای سال ١۴٠٠ دارند. در فایرا فروش دی و بهمن به ترتیب ٨.٠٩٩ و ٨.۴٧۶ میلیارد بوده و این در شرایطی است که شرکت در آبان و آذر ۵.٢٨٢ و ۵.٨٢٠ میلیارد فروش ثبت کرده بود. فایرا در پایان دوره ١١ ماهه به درآمد ۶٣.٢٢٢ میلیارد ریالی رسیده که رشد ...