طی بازار امروز نیز ناشی از هیجانات ایجاد شده طی روزهای معاملاتی قبل و با شتاب‌زدگی سهامداران و سرمایه‌گذاران برای خروج از سهام، از همان ابتدا فشار فروش در کلیت بازار باعث ........