شرکت ملی صنایع مس ایران تحرکاتی کانالیزه داشته و پس از حرکتی که از محدوده کف کانال خود آغاز کرده، هم اکنون به محدوده مقاومتی بسیار مهم که سقف کانال صعودی و همچنین روند نزولی سهم می باشد ، رسیده است. محدوده ١۴٢٠٠ ریال تا ١۴٨۵٠ ریال محدوده مقاومتی بسیار مهمی بوده که اگر شکسته شود...

بورس۲۴ : شرکت ملی صنایع مس ایران تحرکاتی کانالیزه داشته و پس از حرکتی که از محدوده کف کانال خود آغاز کرده، هم اکنون به محدوده مقاومتی بسیار مهم که سقف کانال صعودی و همچنین روند نزولی سهم می باشد ، رسیده است.

محدوده 14200 ریال تا 14850 ریال محدوده مقاومتی بسیار مهمی بوده که اگر شکسته شود ، توانایی ادامه حرکت تا محدوده سقف قبلی یعنی 17580 ریال را خواهد داشت. اندیکاتور های کوتاه مدتی صعودی بوده و تا زمانی که حمایت 11400 ریال شکسته نشود ، تحلیل مذکور معتبر خواهد بود.