این روزها عبارت "ابرچرخه رونق در بازار مواد خام" خیلی به گوش می خورد و سرمایه گذاران خوشبین درباره افق بازارها بسیار امیدوار هستند. تردیدی وجود ندارد که قیمت مواد خام در ماه های اخیر به شدت رشد کرده اما برای اجتناب از زیان ضروری است ..