بر اساس اطلاعات استخراج شده از صورت‌های مالی نه ماهه و شش ماهه، طی سه ماهه سوم سال جاری، سود خالص شرکت مبلغ ٢.١ هزار میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با سه ماهه دوم......