طی این گزارش به منظور محاسبه ارزش روز سرمایه‌گذاری‌های بورسی از قیمت آخرین معامله سهام شرکت‌های در بازار در تاریخ ۴ اسفند ماه استفاده شده است. همچنین به منظور برآورد ارزش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های غیر بورسی، از روش مقایسه‌ای و نسبت P/E استفاده شده که با توجه نسبت P/E در حدود ١٢ برای بازار، در محاسبات مذکور .....