در گروه دارویی هم اکثر نمادها کرونا گرفته و یا در حالت خوشبینانه تبِ فروش گرفته‌اند ! یکی از گزینه‌های جذاب در گروه دارویی، تیپیکو است. زیر مجموعه‌های این شرکت برنامه افزایش سرمایه را در دستور کار دارند. بنابراین رشد قیمت این نمادها سبب تعدیل P/nav تیپیکو خواهد شد. از طرف دیگر سهم در یک قدمی حمایت ۴.٠٠٠ تومانی است و می‌توان ...